AM (50 ccm)

MINDESTALTER, VIR DEN UNTRAAG ZE STELLEN:
-15 ½ Joër
 
THEORIE:
12 Stonnen
 
PRAKTESCH FORMATIOUN:
7 Stonnen
 
PRÄIS:
Taxe:                    33 €
Inscription:        70 €
Théorie:             196 €
Formatioun:    560 €
TOTAL:             859 €
 
 
DOKUMENTER, DÉI BÄI ZEFÜGEN SIN:
-      Zertifikat vum Dokter daat net mei aal ass wei 3 Meint
-      1 rezent Passbild.
-      Inscriptiounskäschten (timbre de chancellerie 33 € an der Fahrschoul ze krëien + 70 € droit d’inscription).
-      Copie vun der Carte d’Identité oder Pass
-      Auszoch aus dem Casier judiciaire, ausgestellt vum Heemeschland, wann den Untraagsteller nach keng 5 Joer an Lëtzebuerg wunnt.
-      Auszoch aus dem Casier juduciaire Nr° 4, deen net mei aal ass wei 3 Meint, vir all volljähreg Persoun.
-     Ënnerschrëft vun den Elteren, falls den Kandidat nach mannerjähreg ass.
-     Demande en obtention d’un permis de conduire
 
DEN FÜHRERSCHÄIN VUN DER KLASS AM ERLAABT T’FUEREN VUN FOLGENDEN VÉHIKELEN:
-       Moto bis 50cm3 mat 2 oder 3 Rieder bis 50cm3, woubai t’Geschwindigkeet vun 45 km/h nët iwwerschratt dierf gin.
-       Vëierriederegen Moto bis 50cm3, woubai t’Geschwindigkeet vun 45 km/h nët iwwerschratt dierf gin.
 
INSCRIPTIOUNEN:
-       Méindes – Freides vun 8:00 – 12:00 an vun 14:00 – 18:00 zu Minsbech.
-       Méindes  15:00 – 16:00 an Mëttwochs 15 min virum Ufank vun den Théories Kueren zu Lëtzebuerg.

Comments are closed.